Εκδοτική Αθηνών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., η oπoία εδρεύει στην Αθήνα, Σόλωνος 47, Τ.Κ 106 72, τηλ. 210.36.08.911 (12), (13) , AΦM 094003929, Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής: «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τύπου www.ekdotikeathenon.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), και της εθνικής νομοθεσίας, όπως τον ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει, ή τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.ekdotikeathenon.gr.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ενός έντυπου βιβλίου από τον δικτυακό τόπο www.ekdotikeathenon.gr, ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία του είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο επισκέπτης/χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα, αλλά χωρίς αυτά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η παραγγελία έντυπων βιβλίων εάν την επιθυμεί. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του στην ως άνω περίπτωση, ο χρήστης συναινεί τα προσωπικά του στοιχεία να χρησιμοποιηθούν από την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ως υπεύθυνο επεξεργασίας αυτών μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της.

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ως άνω στοιχεία θα διατηρηθούν από την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ σε βάση δεδομένων σε έναν διακομιστή (server) και θα τύχουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των προσφερόμενων από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ekdotikeathenon.gr υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της παραγγελίας και της καταγραφής αγορών. Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα vα επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων πoυ ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών τους.

3. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Kατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ο επισκέπτης/χρήστης δίνει στην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε και τη συγκατάθεσή του για τη λήψη του ενημερωτικού του δελτίου (newsletter) μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το οποίο  μόνο σκοπό έχει τη διαφήμιση, την απευθείας προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών καθώς και την ενημέρωσή του για τις εκδηλώσεις που οργανώνει η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του επισκέπτη/χρήστη θα χρησιμοποιείται μόνο από την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε και από τον συνεργάτη που ενεργεί για λογαριασμό της για την αποστολή των δελτίων. Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα  κοινοποιείται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα της ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και θα δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να αντιτάσσεται και να ζητάει, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων του από την εν λόγω βάση.

4. ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Στον δικτυακό τόπο www.ekdotikeathenon.gr παρέχεται επίσης –ακόμα και στους απλούς επισκέπτες– η δυνατότητα επικοινωνίας με αποστολή μηνυμάτων στην «Φόρμα Επικοινωνίας» για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις κτλ. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, θα χρειαστεί να γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του, το όνομα της εταιρείας αν εκπροσωπεί εταιρεία, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό φαξ. Δεν απαιτείται η γνωστοποίηση οιωνδήποτε άλλων προσωπικών στοιχείων. Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ενδέχεται να απαντήσει στα ηλεκτρονικά μηνύματα που της αποστέλλουν οι επισκέπτες, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή προωθητικού υλικού, παρά μόνο εάν ο επισκέπτης δηλώσει σχετική επιθυμία του. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των επισκεπτών/χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει, κοινοποιήσει ή εν γένει διαβιβάσει με οιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει μέσω του www.ekdotikeathenon.gr, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. H ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες/χρήστες, καθώς και όσοι δίνουν προσωπικά τους στοιχεία στον δικτυακό τόπο www.ekdotikeathenon.gr έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουv από την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε  τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πoυ τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) τη διόρθωση, διαγραφή ή δέσμευση (κλείδωμα) των στοιχείων τους που τηρούνται στα αρχεία και των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύννομη και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία τους, κάθε κατά τα ανωτέρω διόρθωσης διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατο ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Επίσης έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν περιέχουσες αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή, καθώς και το δικαίωμα να εναντιώνονται σε κάθε μορφής εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων τους. Επίσης έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιήσιμο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο και να τα διαβιβάζουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Για την άσκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων τους οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα προαναφερθέντα δικαιώματά τους απευθύνοντας σχετικό αίτημα, το οποίο η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε θα απαντήσει δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστoλή του, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.
Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: [email protected])
Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

8. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά κα οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει προσηκόντως το προσωπικό της και δεσμεύει όλους τους συνεργάτες της, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από τα εχέγγυα και τις διασφαλίσεις του ΓΚΠΔ.

9. ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-Χρήση Cookies

Εκτός από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο www.ekdotikeathenon.gr, συλλέγονται στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του περιεχομένου του www.ekdotikeathenon.gr στον χρήστη. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το www.ekdotikeathenon.gr, το πρόγραμμα πλοήγησης αποστέλλει στον διαχειριστή του κόμβου αυτόματα μια διεύθυνση ΙΡ (lnternet Protocol), καθώς και ορισμέvες άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου και του τύπου του προγράμματος ανάγνωσης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης).

Επιπλέον, η δικτυακή κίνηση και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού τόπου www.ekdotikeathenon.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη βοήθεια συνόδων (sessions) πoυ λειτουργούν διαφανώς και δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία στο σύστημα του κάθε επισκέπτη. Στο www.ekdotikeathenon.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία ‘cookies’, όπως και στις περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επισκεπτών, ούτε παρέχεται στην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη (εκτός αν ο ίδιος ο επισκέπτης παράσχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη τoυ δικτυακού τόπου, εφόσον ο επισκέπτης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η τεχνολογία ‘cookies’ χρησιμοποιείται για την εύρυθμη παροχή κάποιων υπηρεσιών, όπως κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή και αποθήκευση της παραγγελίας στο καλάθι μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.ά., οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των ‘cookies’, καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.ekdotikeathenon.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των ‘cookies’ είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης ‘cookies’ σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση ‘cookies’ δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες που προϋποθέτουν τη χρήση ‘cookies’.Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.ekdotikeathenon.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν.


ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

τεμάχια -

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εισάγετε λέξη κλειδί

Κατηγορία Έκδοσης

NEWSLETTER

Εισάγετε το e-mail σας, για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις και προσφορές μας

Δελτία Τύπου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.

Σόλωνος 47, 10672 Αθήνα

Τηλ: 210-3608911 - 13
Φαξ: 210-3608914

Email: [email protected]